Administratie en belasting voor ZZP, MKB en particulier

 Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden M.G.M.J. Janssen Beheer 

(gedeponeerd bij KvK onder nummer 61527483)


Artikel 1 Definities:

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer:     M.G.M.J. Janssen Beheer, Neuweg 397, 1215 JB te Hilversum

Opdrachtgever:       De betreffende wederpartij van bovengenoemde opdrachtnemer

Opdracht:                 De mondeling of schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever afgesproken opdracht m.b.t. de uit                                  te voeren administratieve- en of belastingtechnische werkzaamheden t.b.v. opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen:

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en    
    overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s), waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing  
    heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze     algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen       te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3 Offertes

1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door   opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat      
    ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft    
    gegeven. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.    
    Opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30    
    dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht       gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven. 

3. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer er niet       aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders    
    aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen    
    een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

    Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede    
    uitvoering van de opdracht. 


Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en    
    vermogen.

2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door       derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen       verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover    
    deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever    
    verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend    
    hoorden te zijn.

5. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die    
    onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan    
    voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Als door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht     op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg    
    voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 


Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk

1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te       wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door       opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt opdrachtnemer de noodzakelijke       aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht       aan opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in    
    rekening brengen.

2. In afwijking van lid 1, brengt opdrachtnemer geen meerkosten in rekening      als de wijziging of aanvulling van de opdracht     het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.


Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is
    dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in    
    gebreke stellen.


Artikel 8 Tarieven
1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.

2. In het tarief van opdrachtnemer zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Indien er    
    sprake is van reistijd / reiskosten, declareert opdrachtnemer dit volgens afspraken in de offerte.

3. Bedragen zijn exclusief BTW.

4. Opdrachtnemer mag - zonder voorafgaande schriftelijke mededeling - per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte     en elders (website) gepubliceerde tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in     het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag opdrachtnemer de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever  
    mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging    
    voortvloeit uit de wet.

5. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief,  inclusief de hoogte en de ingangsdatum    
    ervan, schriftelijk laten weten. 

6. Gaat opdrachtgever niet akkoord met de door opdrachtnemer geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen  
    twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van opdrachtnemer
    genoemde ingangsdatum van de verhoging.

 

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden
1. Betaling moet binnen acht dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.

2. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te    
    berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim
    is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie  bedragen elke keer        
    € 100,00 en zijn voor rekening van opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in  
    mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom
    en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
    de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige
    aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten
    worden voldaan.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van    
    opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen  
    voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke. 


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische)       bestanden, blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.

2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier     te bezwaren.

3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of
    willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet opdrachtgever opdrachtnemer daarvan zo snel als van hem         kan worden verwacht, op de hoogte te stellen.

4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen    
     brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven.

5. De door opdrachtnemer geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud
    vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel
    worden gebruikt.

6. Wil opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke     en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer - of door deze aan te wijzen derden-  om alle locaties waar de        
    eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

 

Artikel 11 Onderzoek, reclames en klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen    
    drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling
    moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer er adequaat op kan
    reageren.

2. Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit    
    aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken. 

3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer    
    aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 15.


Artikel 12 Opzegging

    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de    
    Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging    
    aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten
    met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze
    kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.


Artikel 13 Opschorting en ontbinding 

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de     Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de    
    overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever       de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid
    te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of
    indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij
    de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien    
    aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van
    dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden  
    gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever
    onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit
    de wet en overeenkomst.

3. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade     en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade,
    daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming       
    ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden
    zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de      
    Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Als opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet
    opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en
    volledig teruggeven. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn
    rekening.

2. Als opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag opdrachtnemer de daaruit  
    voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Voor aanvaarde opdrachten heeft opdrachtnemer een inspanningsverplichting. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht
    zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf     verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer bij de belastingdienst ingediende btw aangiften en    
    aangiften inkomstenbelasting (als particulier en/of als ondernemer). De opdrachtgever dient zich ervan op de hoogte te
    stellen dat de hiervoor genoemde aangiften, ingediend door de Opdrachtnemer, zijn gebaseerd op correcte aannames.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan     van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de    
    redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft
    op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
    Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen       worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat       deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer
    is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
    en schade door bedrijfsstagnatie.

4. Als opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal vijftig procent
    van het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende
    geval te verstrekken uitkering.

5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
    grove schuld van de opdrachtnemer of zijn leidinggevende onderschikten.

 

Artikel 16 Vrijwaringen

    Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de    
    overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien
    Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden
    Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht
    mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer,
    zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en
    derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 17 Overmacht

1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan
    schuld, en - volgens de wet - ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun       rekening komt.

2. Onder overmacht wordt verstaan - naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten
    komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet     in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of
    arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.

3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming
    verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan
    twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Is opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen
    nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande      
    opdracht ging.

 

Artikel 18 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden.    
    Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

2. Moet opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan - door de
    wet of de bevoegde rechter aangewezen - derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door       de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of
    schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is
    ontstaan.


Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

    Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en
    andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan
    zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke
    informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 20 Geschillen

1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen
    partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting    
    Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation.

2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door
    de bevoegde rechter.


Artikel 21 Toepasselijk recht

    Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een    
    verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland    
    woont of is gevestigd.


Artikel 22 Wijzigingen

    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar opdrachtnemer staat ingeschreven. De laatst    
    gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende
    versie.

                                                                                                                                                                                                                         

Opgesteld te Hilversum dd. 01-11-2015.

 

 

 

 

     

= = = = = =