Administratie en belasting voor ZZP, MKB en particulier


 Checklist / particulieren

 Checklist belastingaangifte over 2023

Om uw aangifte zo volledig mogelijk te kunnen invullen, hebben we gegevens van u nodig. Onderstaand treft u een overzicht aan van zaken die u – indien van toepassing – dient aan te leveren. Dit geldt ook voor uw eventuele partner en/of kinderen.

 • Volledige naam en geboortedatum, ook van eventuele kinderen;
 • Burgerservicenummer (Sofinummer); 
 • Jaaropgave(n) salaris / AOW / pensioen en overige uitkeringen 2023; 
 • Voorlopige aanslag of teruggave (IB / ZvW) 2023; 
 • Overige correspondentie die u van de Belastingdienst in 2023 heeft ontvangen; 
 • Machtiging voor de aangifte inkomstenbelasting 2023 (direct te verkrijgen via de DigiD website: https://www.digid.nl/ );
 • Woon- en werkverkeer met openbaar vervoer (incl. OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever);


Eigen woning: 

 • De WOZ waarde per 1-1-2023 (Let op: met waardepeildatum 1-1-2022);
 • Jaaroverzicht hypotheek (betaalde hypotheekrente en restant hypotheek per 31-12-2023);
 • Afsluitdatum hypotheek
 • Indien gedeeltelijke financiering eigen woning via 'familiebank': overzicht contract en aflossingsschema;
 • De waarde van overig onroerend goed (bv. vakantiewoning, garagebox), adres en WOZ waarde. Indien verhuurd: geldt huurbescherming? Overzicht van de huuropbrengsten.
 • Rekening(en) makelaar/taxateur/afsluitkosten hypotheek in 2023;
 • Afrekening(en) notaris in 2023;
 • Indien er sprake is van een (bouw) depot: afsluitdatum, ontvangen /betaalde rente, stand per 01-01 en 31-12.


Betaal- en spaarrekeningen, effecten/aandelen:

 • Jaaropgaven van de bank waarop de saldi staan van alle rekeningen (betaal-, spaar- en aandelen / effectenrekeningen per 01-01-2023, ook die van uw kinderen tot 18 jaar;
 • Jaaroverzicht eventuele schulden (stand per 01 jan. en 31 dec). Specificatie vereist.


Lijfrente:

 • Lijfrente: overzicht van de in 2023 betaalde premies;
 • Berekening waaruit de jaar / reserveringsruimte blijkt, indien u de berekening niet heeft: de opgave van uw                  pensioenaangroei 2022 en jaaropgave 2023 (factor A over 2022. Factor A staat vermeld op het uniform pensioen        overzicht (UPO).
 • Opgaven van uw pensioenaangroei over de laatste 7 jaar (i.v.m reserveringsruimte).


Indien er sprake is van alimentatie:
Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie.

Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar:
Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen voor wie geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten.

Specifieke zorgkosten (ziekte, invaliditeit, dieet etc.): alleen kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar en die buiten het eigen risico vallen.

Giften:
Bewijsstukken en overzicht gedane giften.Bij overlijden:

- Volledige naam en adresgegevens van de overledene incl. BSN nummer

- Burgerlijke staat

- Naam en adresgegevens (fiscaal) partner incl. BSN nummer

- Naam en adresgegevens van eventuele kinderen incl. BSN nummer

- Eventuele huwelijkse- of partnerschap voorwaarden

- Testament

- Akte van schenking, verkoop huis aan kinderen e.d.

- Aangifte IB 2022  

- WOZ waarde huis 2022

- Overzicht eventuele hypotheek 2022/2023

- Jaaroverzicht bankrekeningen / beleggingen

- Jaaropgaven (salaris / uitkering / AOW / pensioen)

  


=========