Administratie en belasting voor ZZP, MKB en particulier


 Checklist / particulieren

 Checklist belastingaangifte over 2021

Om uw aangifte zo volledig mogelijk te kunnen invullen, hebben we gegevens van u nodig. Onderstaand treft u een overzicht aan van zaken die u – indien van toepassing – dient aan te leveren. Dit geldt ook voor uw eventuele partner en/of kinderen.

 • Volledige naam en geboortedatum, ook van eventuele kinderen;
 • Burgerservicenummers (Sofinummer); 
 • Jaaropgave(n) salaris / uitkering 2021; 
 • Voorlopige aanslag / teruggave 2021; 
 • Overige correspondentie die u van de Belastingdienst in 2021 heeft ontvangen; 
 • Machtiging voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 (direct te verkrijgen via de DigiD website: https://www.digid.nl/ );
 • Woon- en werkverkeer met openbaar vervoer (incl. OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever);


Eigen woning: 

 • De WOZ waarde per 1-1-2021 (Let op: met waardepeildatum 1-1-2020);
 • Jaaroverzicht hypotheek (betaalde hypotheekrente en restant hypotheek per 31-12-2021);
 • Indien gedeeltelijke financiering eigen woning via 'familiebank': overzicht contract en aflossingsschema;
 • De waarde van overig onroerend goed (bv. vakantiewoning, garagebox).


 • Rekening(en) makelaar/taxateur/afsluitkosten hypotheek in 2021;
 • Afrekening(en) notaris in 2021;
 • Opgave van ontvangen depotrente over 2021; 


Betaal- en spaarrekeningen, effecten/aandelen:

 • Jaaropgaven van de bank waarop de saldi staan van alle rekeningen (betaal-, spaar- en aandelen/effectenrekeningen per 01-01-2021, ook die van uw kinderen tot 18 jaar;
 • Jaaroverzicht eventuele schulden (stand per 01 jan. en 31 dec).


Lijfrente:

 • Lijfrente: overzicht van de in 2021 betaalde premies indien er sprake is van betaalde lijfrente premies in 2021;

      Berekening waaruit de jaar / reserveringsruimte blijkt, indien u de berekening niet heeft: de opgave van uw            
      pensioenaangroei 2020 en jaaropgave 2020 (factor A over 2019). Dit overzicht ontvangt u via uw pensioenverzekeraar.

 • Opgaven van uw pensioenaangroei over de laatste 7 jaar (i.v.m reserveringsruimte).


Indien er sprake is van alimentatie:
Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie.

Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar:
Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen voor wie geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten.

Specifieke zorgkosten (ziekte, invaliditeit, dieet etc.): alleen kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar en die buiten het eigen risico vallen.

Studie / opleiding:
Bewijsstukken van gemaakte scholingskosten.

Giften:
Bewijsstukken en overzicht gedane giften.


Bij overlijden:

- Volledige naam en adresgegevens van de overledene incl. BSN nummer

- Burgerlijke staat

- Naam en adresgegevens (fiscaal) partner incl. BSN nummer

- Naam en adresgegevens van eventuele kinderen incl. BSN nummer

- Eventuele huwelijkse- of partnerschap voorwaarden

- Testament

- Akte van schenking, verkoop huis aan kinderen e.d.

- Aangifte IB 2020 

- WOZ waarde huis 2020

- Overzicht eventuele hypotheek 2020

- Jaaroverzicht bankrekeningen / beleggingen

- Jaaropgaven (salaris / uitkering / AOW / pensioen)

  


=========